Oprócz Statutu, działalność Członków Stowarzyszenia regulują postanowienia Regulaminu Wewnętrznego. Oto tekst tego dokumentu, który został przedyskutowany i przyjęty głosowaniem na Zebraniu Założycielskim, razem ze Statutem:

Regulamin Wewnętrzny

Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii „SAKWA”

§ 1 Wstęp

Regulamin Wewnętrzny Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii „Sakwa”, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad prowadzenia działalności poszukiwawczej, zgodnie z istniejącym prawem. Jest to także zbiór zasad etycznych jakimi powinien kierować się każdy Poszukiwacz . Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia Poszukiwaczy i Miłośników Historii „Sakwa”, zwanego dalej Stowarzyszeniem. Każdy z członków Stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, dbając tym samym o dobry wizerunek Stowarzyszenia. Złamanie postanowień Regulaminu pociągać będzie za sobą konsekwencje dyscyplinarne.

§ 2 Zasady prowadzenia działalności poszukiwawczej

1. Jedyną legalną i zarazem dopuszczalną formą poszukiwań poza archeologicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie na obszarach nie chronionych przepisami ustawy o ochronie dóbr kultury lub przepisami prawa miejscowego, jest działalność poszukiwawcza, zgłoszona przez Stowarzyszenie właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Warunkiem podjęcia prac poszukiwawczych, jest uzyskanie zgody właściciela terenu objętego poszukiwaniami oraz właściwego konserwatora zabytków na prowadzenie działalności poszukiwawczej.
a. Chęć podjęcia działalności poszukiwawczej, w imieniu Stowarzyszenia, zgłasza właściwemu  konserwatorowi zabytków Zarząd Stowarzyszenia, przedkładając całość wymaganej prawem dokumentacji, w tym zgodę właściciela terenu lub obiektu.
b. O tematyce akcji poszukiwawczych podejmowanych przez Stowarzyszenie decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na drodze głosowania.
c. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać propozycje tematów działalności poszukiwawczej pod dyskusję Walnego Zebrania.
d. W przypadkach potrzeby podjęcia pilnej decyzji dotyczącej rozpoczęcia procedury ubiegania się o pozwolenie na akcję poszukiwawczą, w szczególności gdy nie możliwe jest zwołanie Walnego Zebrania lub gdy temat akcji nie był możliwy do przewidzenia i zaplanowania, o podjęciu takiego działania może zdecydować na swoim posiedzeniu Zarząd

2. Prowadzenie poszukiwań archeologicznych możliwe jest wyłącznie pod nadzorem archeologa i za zgodą właściwego konserwatora zabytków.
3. Zabronione jest prowadzenie działalności poszukiwawczej na terenach wpisanych do rejestru zabytków i będących pod ochroną konserwatorską, za wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 2.
4. Zabronione jest prowadzenie działalności poszukiwawczej w sposób naruszający przepisy ustawy o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o ochronie roślin oraz ustawy o lasach.
5. Akcje poszukiwawcze, podejmowane indywidualnie przez członków Stowarzyszenia, nie będą traktowane jako akcje Stowarzyszenia. W takich przypadkach odpowiedzialność za ewentualne złamanie obowiązującego prawa ponosi wyłącznie osoba podejmująca indywidualną akcję poszukiwawczą, zaś powoływanie się na przynależność do Stowarzyszenia stanowić będzie nadużycie i naruszenie istotnych postanowień Regulaminu.
6. Członkowie Stowarzyszenia prowadząc działalność poszukiwawczą są zobowiązani do poszanowania cudzej pracy oraz własności.
7. Miejsca pochówku zmarłych, oznaczone miejsca pamięci narodowej, miejsca kultu i obiekty sakralne są uznawane przez członków Stowarzyszenia za nienaruszalne i nie mogą być przedmiotem/obiektem działalności poszukiwawczej.

8. W działalności poszukiwawczej Członkowie Stowarzyszenia starają się być wzorem dla innych napotkanych poszukiwaczy – reagują w sposób zdecydowany w obliczu niestosownych działań osób trzecich, tj. dewastacji zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, a w przypadkach stwierdzenia wyrządzonych szkód o niewiadomym pochodzeniu, sami starają się – jeśli to możliwe – je naprawić.

§ 3 Znaleziska

1. W przypadku znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, należy niezwłocznie powiadomić o jego znalezieniu właściwego konserwatora zabytków.
2. W przypadku odkrycia przedmiotu nie będącego zabytkiem archeologicznym, w sprawach własności i wynagrodzenia dla znalazcy stosuje się art. 189 KC.
3. W przypadku odkrycia niewypałów lub niewybuchów Stowarzyszenie zabezpieczy znalezisko oraz bezzwłocznie powiadomi najbliższą jednostkę saperską lub posterunek Policji.
4. Zabrania się posiadania bez specjalnego pozwolenia Policji istotnych części broni i amunicji.

§ 4 Sankcje dyscyplinarne

Naruszenie zasad Regulaminu skutkuje karą upomnienia, nagany lub pozbawienia członkostwa.
1. Karę upomnienia stosuje się w stosunku do osoby, która uchyla się od udziału w pracach Stowarzyszenia, w tym m.in. nie uczestniczy w akcjach poszukiwawczych i ich przygotowaniu, nie opłaca składek członkowskich lub w jakikolwiek sposób działa niekorzystnie dla Stowarzyszenia.

2. Karę nagany stosuje się w stosunku do osoby, która:
1. prowadzi działalność poszukiwawczą na terenach wpisanych do rejestru zabytków, poza przypadkami poszukiwań archeologicznych pod nadzorem archeologa i za zgodą właściwego konserwatora zabytków,
2. podejmując indywidualną akcję poszukiwawczą, w razie ewentualnego złamania prawa, narazi Stowarzyszenie na utratę jego dobrego imienia poprzez powoływanie się na przynależność do Stowarzyszenia,
3. nie szanuje miejsc pochówku zmarłych, miejsc pamięci narodowej, miejsc kultu i obiektów sakralnych.
4. nie stosuje się do zapisów ustawy o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt i roślin, o lasach, w tym pozostawia po sobie rozkopane stanowiska,
5. nie szanuje cudzej własności i pracy poprzez np. niszczenie upraw i nasadzeń lub prowadzenie poszukiwań bez zgody właściciela terenu,
6. gromadzi przedmioty stanowiące istotne części broni i amunicji.

3. Karę pozbawienia członkostwa stosuje się w sytuacji skazania Członka Stowarzyszenia wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub w przypadkach rażącego działania wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu, na wniosek co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Kary orzekane są przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
• Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach wraz z późniejszymi zmianami,
• Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach wraz z późn. zm.
• Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody wraz z późn. zm.
• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt wraz z późn. zm.
• Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wraz z późn. zm.
• Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Niniejszy Regulamin Wewnętrzny jest przyjmowany Uchwałą Stowarzyszenia poprzez głosowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3. Propozycje zmian zapisów Regulaminu powinny być kierowane drogą pisemną do Zarządu Stowarzyszenia, celem ich przedyskutowania i przyjęcia na kolejnym Walnym Zebraniu.

Regulamin Wewnętrzny został Podpisany przez Zarząd Stowarzyszenia. Sieraków Wlkp. 18.05.2008.