Poniżej lista najczęściej występujących pytań:

Generalnie każdy! Może to być osoba fizyczna, która skontaktuje się z nami drogą mailową w celu zaproponowania nam tematu Akcji Poszukiwawczej. Może to być również instytucja (muzeum, organizacja, gmina), pragnąca przeprowadzić poszukiwania na swoim terenie. Mogą to być archeolodzy – tu współpraca może polegać na pomocy w pracach terenowych, w tym sprawdzanie obszaru badań sprzętem elektronicznym. Innym razem może to być szkoła (tak jak to miało miejsce podczas Akcji w Więckowicach; Patrz: „Nasze Akcje”, menu główne). Jesteśmy otwarci na różne rodzaje współpracy, które odpowiadać będą celom jakie stawia sobie Stowarzyszenie (cele statutowe dostępne w zakładce „O Sakwie”, menu główne). Propozycje tematów Akcji Poszukiwawczych są dyskutowane pomiędzy Członkami Stowarzyszenia na Walnych Zgromadzeniach, gdzie zapadają decyzję o podjęciu konkretnych działań.

Osoba fizyczna może zgłosić do nas pomysł/temat na Akcję Poszukiwawczą, jaka miała by być organizowana na terenie (w obiekcie) należącym do tej osoby lub znajdującym się w jej rejonie zamieszkania. Jeśli zgłoszony temat okaże się interesującym dla Członków Sakwy i zostanie on wybrany na Walnym Zebraniu, zaprosimy osobę, która zgłosiła temat na spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia w celu ustalenia dalszych kroków, mających na celu przygotowanie Akcji.

Krokami takimi będą na pewno:

– sporządzenie / zebranie zgód właścicieli terenu/obiektu, na/w którym ma być prowadzona Akcja Poszukiwawcza na przeprowadzenie działań przez Stowarzyszenie Sakwa, w tym dokładne określenie terenu, zakresu możliwych czynności, ograniczeń i terminu Akcji;

– przygotowanie wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie Akcji kierowanego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w tym załączników, np. map terenu – oraz złożenie go do właściwego dla danego terenu Urzędu (WUOZ).

W przypadku pozytywnej decyzji WUOZ, Akcja Poszukiwawcza prowadzona jest tylko i wyłącznie przez Członków Stowarzyszenia, a osoba, która zgłosiła propozycję działań, towarzyszy poszukiwaczom podczas prac terenowych i udziela dodatkowych wskazówek związanych z przedmiotem poszukiwań.

Pozyskane artefakty, niezależnie z jakiego/czyjego terenu/obiektu pochodzą, stanowią własność Skarbu Państwa i po zakończeniu Akcji Poszukiwawczej przekazywane są wraz z raportem do WUOZ celem oceny i przydatności do dalszych badań i działań konserwatorskich i/lub do celów ekspozycyjnych/muzealnych itp.

Partnerem Sakwy jest najczęściej instytucja (do tej pory: muzeum, inne stowarzyszenie), która podpisuje ze Stowarzyszeniem Sakwa umowę, na mocy której realizowana jest konkretna Akcja Poszukiwawcza. Umowa z partnerem określa zakres i obszar Akcji, termin jej przeprowadzenia, a przede wszystkim przeznaczenie pozyskanych podczas poszukiwań artefaktów (np. zdeponowanie ich w konkretnym muzeum).

Umowa z Partnerem, jakim jest np. muzeum, jest załączana przez Stowarzyszenie Sakwa do wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie Akcji, jaki jest kierowany do Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków (WUOZ). Jest to dla WUOZ dodatkowy gwarant bezinteresowności Sakwy co do przeprowadzanych poszukiwań oraz zapewnienie takiego przeznaczenia znalezisk, które gwarantuje zdeponowanie ich i późniejsze wyeksponowanie w rejonie, z którego one pochodzą.

Akcje Poszukiwawcze organizowane przy współpracy z Partnerem, nazywane są Akcjami Dedykowanymi. Piszemy o nich w odpowiedziach na temat Akcji Poszukiwawczych. Zapraszamy do lektury pozostałych zakładek.

Działalność Stowarzyszenia jest działalnością non-profit. Nie prowadzimy (na razie) działalności gospodarczej. Oznacza to, że Członkowie Stowarzyszenia, w miarę dostępnego wolnego czasu i środków, wykonują prace na rzecz Sakwy dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Dla potencjalnego Partnera Akcji oznacza to, że Członkowie przyjeżdżają na teren poszukiwań i prowadzą Akcję za własne pieniądze.

Biorąc pod uwagę jednak ograniczone środki Stowarzyszenia, do realizacji wybierane będą głównie te propozycje Akcji Poszukiwawczych, w których Partner jest w stanie zaoferować swój wkład w realizację działań. Wkładem takim może być np. zapewnienie noclegów i wyżywienia podczas Akcji, transportu do i z miejsca poszukiwań czy np. pokrycie kosztów wywozu zebranych nieczystości (np. w Akcjach połączonych z oczyszczeniem zaniedbanego terenu).

O Partnerach Sakwy piszemy szerzej w odpowiedziach na pytania dotyczące współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Udzielamy także odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnej współpracy nadsyłane na adres: dosakwy@o2.pl

Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii SAKWA, jest zarejestrowanym Stowarzyszeniem, posiadającym wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, co oznacza, że jesteśmy podmiotem prawnym, który może być stroną rożnego rodzaju umów prawnych, w tym umów o realizację Akcji Poszukiwawczych zgodnych z celami i metodami działania, jakie określiliśmy sobie w naszym Statucie.

Oprócz Statutu, określiliśmy również zasady jakimi będziemy się kierować w naszych działaniach – zostały one spisane w Regulaminie Wewnętrznym. Oba dokumenty są dostępne w menu głównym na naszej stronie. Członkowie Sakwy poznają również Regulamin Prowadzenia Akcji, regulujący szczegóły naszych działań w terenie.

Każda Akcja Poszukiwawcza oparta jest o pozwolenie jakie uzyskujemy od właściciela danego terenu. Jest to pierwszy krok, jaki należy wykonać podczas przygotowywania akcji. Pozwolenie takie, wraz z innymi załącznikami składane jest wraz z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie poszukiwań za pomocą detektorów metali do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ).

Podstawą podjęcia działań terenowych jest uzyskanie pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydawane przez WUOZ. W pozwoleniu określone są cele, zakres i metody prowadzenia działań, a także dokładne granice terenu Akcji i daty jej realizacji.

Akcja Poszukiwawcza kończy się przekazaniem pozyskanych artefaktów do WUOZ celem oceny konserwatorskiej wraz z raportem i dokumentacją fotograficzną. Konserwator decyduje o przeznaczeniu artefaktów (wartości badawczej, historycznej, kwalifikacji przedmiotu jako zabytku itd.).

Członkowie Sakwy nie mają prawa prowadzić indywidualnych działań poszukiwawczych poza Akcjami Stowarzyszenia, powołując się na przynależność do Sakwy i posiadaną legitymację. Członkostwo w Sakwie upoważnia tylko do korzystania ze wspólnego dobra jakim są działania Stowarzyszenia.

Tak. Jeśli dysponujesz wiedzą o ciekawym terenie, związanym z wydarzeniem historycznym albo słyszałeś ciekawą hipotezę (np. o teoretycznym depozycie, zakopanym przedmiocie, być może pamiątce rodzinnej…) lub jesteś właścicielem takiego terenu (lub wiesz, że właściciel terenu zgodzi się na poszukiwania) – wystarczy, że zgłosisz się do nas pisząc e-mail na adres: dosakwy@o2.pl

Jeśli temat wyda nam się interesujący, przedyskutujemy go na naszym Walnym Zgromadzeniu i – jeśli nasi Członkowie uznają go za ciekawy – wciągniemy go na listę działań w danym roku.

Zgłaszającym może być każdy: osoba fizyczna, instytucja… W przypadku instytucji (np. gmin, muzeów…) zachęcamy do prowadzenia działań w sposób partnerski – przy zaangażowaniu obu stron: Sakwy i podmiotu zgłaszającego temat Akcji.

Zachęcamy do współpracy i kontaktu z naszym Stowarzyszeniem.

W opisach zrealizowanych Akcji Poszukiwawczych (patrz w zakładce „Nasze Akcje”, menu główne), w większości przypadków, nie podajemy dokładnej lokalizacji ich prowadzenia. Dlaczego? Wpłynęły na to głównie nasze pierwsze doświadczenia, które nie były budujące. Otóż po przeprowadzeniu pierwszych Akcji zamieściliśmy na naszej stronie pełne relacje, w których nie brakowało nazw miejscowości i zdjęć konkretnych miejsc, gdzie prowadziliśmy działania. W powiązaniu z fotografiami odnalezionych artefaktów relacje takie podziałały jako magnes dla szerokiej rzeszy innych poszukiwaczy i wręcz stanowiły dla nich „gotowe instrukcje”. Efekt tego był opłakany, ponieważ gospodarze obszarów, gdzie prowadziliśmy działania donosili nam o „nalotach” indywidualnych eksploratorów i o fatalnym stanie terenu – pozostawionych głębokich dołkach, śmieciach itp.

W związku z powyższym, zdecydowaliśmy, że zamieszczanie informacji o konkretnej lokalizacji szkodzi ludziom, którzy otworzyli się na współpracę z Sakwą i wierzyli w pozytywne efekty takiego działania. Szkodzi także samemu terenowi, który ulega dewastacji w wyniku prowadzenia nieuporządkowanych wykopów. Ponadto, bezpowrotnie utracone zostają artefakty, które jeszcze znajdują się w ziemi, a które mogły być pozyskane, gdyby Akcja była kontynuowana na tym terenie, a następnie przekazane służbom konserwatorskim lub muzeum.

Ubolewamy, że informacje tego typu są wykorzystywane przez nieodpowiedzialne osoby. Zmusza to nas do utajnienia lokalizacji prowadzonych działań.

Akcje Sakwy prowadzone są na terenie Polski. Do tej pory realizowaliśmy poszukiwania w kilku województwach: Opolskim, Świętokrzyskim, Lubelskim, Wielkopolskim, Warmińsko-Mazurskim. Wybór lokalizacji nowej Akcji Poszukiwawczej zależy od kilku czynników, w tym głownie od:

– zgłoszonego przez osobę z zewnątrz lub przez Członka Sakwy tematu nowej Akcji, który zostaje wybrany do realizacji przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia;

– możliwości logistycznych w zakresie przygotowania Akcji (co w praktyce oznacza bliskość terenu potencjalnej Akcji względem miejsc zamieszkania Członków i czasu jakim dysponują oni na przygotowanie działania).

Generalnie jednak można stwierdzić, że temat Akcji jest głównym czynnikiem wyboru. Ciekawe działanie czy interesująca hipoteza powodują, że Stowarzyszenie może podjąć dane działanie poza ustaloną już kolejnością zaplanowanych Akcji.

Akcjami Dedykowanymi nazywamy Akcje Poszukiwawcze, jakie prowadzimy w związku ze ściśle określonym tematem/hipotezą lub na terenie o wyjątkowym (tematycznie określonym, wyodrębnionym) terenie. Przykładem Akcji Dedykowanej była pierwsza Akcja Poszukiwawcza Sakwy, która realizowana była na terenie byłych Obozów jenieckich w Łambinowicach (Lamsdorf), w woj. opolskim. Poszukiwania prowadzone były na terenie byłych obozów, m.in. w pobliżu nieistniejących już dziś baraków jenieckich i miały na celu odnalezienie jak największej ilości przedmiotów należących do jeńców, bądź pochodzących z okresu wyzwalania obozów (w tym przedmiotów wojskowych, wyposażenia żołnierzy, pozostałości amunicji itp.). Inną Akcją Dedykowaną było sprawdzenie hipotezy depozytu zakopanego przez radzieckich żołnierzy w jednym z gospodarstw w woj. świętokrzyskim.

Jednym słowem, Akcja dedykowana zawsze ma ściśle określony temat i zakres działania, a pozyskiwane artefakty mają tym większą wartość, im bardziej związane są z określonym dla poszukiwań celem (np. mogą stać się eksponatami muzeum, tak jak to miało miejsce w przypadku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach).

Dla Akcji Dedykowanych ważnym jest prowadzenie działań w ścisłej współpracy z lokalnym partnerem (np. muzeum, izba pamięci, gmina, parafia, osoba fizyczna…), który najczęściej jest źródłem pomysłu/tematu Akcji. Początkiem Akcji Dedykowanej może być nawet e-mail czy telefon od osoby fizycznej, która przy współpracy z Sakwą chce sprawdzić hipotezę dotyczącą terenu należącego do tej osoby. Dlatego też, jako Stowarzyszenie Sakwa, jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi osobami i podmiotami.

Akcjami Poszukiwawczymi nazywamy główne akcje Stowarzyszenia polegające na przeprowadzeniu poszukiwań na ściśle określonym terenie, co do którego uzyskano stosowne pozwolenia – zarówno od właścicieli bądź zarządców tego terenu, jak i od właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ). Akcje mogą dotyczyć terenów przypadkowo wytypowanych (tematem takich akcji jest ogólne poszukiwanie śladów działalności człowieka) lub określonych ze względu na konkretną lokalizację (np. zdarzenia historycznego, miejsca ukrycia depozytu, bądź miejsca związanego z przekazem historycznym, legendą, hipotezą itp.). Akcje mogą być zatem „Ogólne” (nastawione na losowe znaleziska) lub „Dedykowane” (poświęcone danemu tematowi, zdarzeniu, hipotezie). O Akcjach Dedykowanych piszemy więcej w sekcji pytań i odpowiedzi.

Tematy Akcji Poszukiwawczych zgłaszają Członkowie Stowarzyszenia Sakwy, bądź osoby z zewnątrz, które mogą zaproponować Stowarzyszeniu działanie w konkretnym miejscu.

Akcja Poszukiwawcza prowadzona jest w oparciu o mapę terenu, będącą załącznikiem do pozwolenia uzyskanego z WUOZ, a także ma dać odpowiedź na postawione pytania/cele, również określone przez Stowarzyszenie we wniosku o pozwolenie.

W ciągu roku Sakwa realizuje kilka Akcji Poszukiwawczych. Ta niewielka ilość wynika z faktu, że każda z nich wymaga solidnego przygotowania – zarówno rozpoznania terenowego (wywiadu, sondażu terenowego) jak i sporządzenia dokumentacji (wniosku o pozwolenie z załącznikami, a po Akcji – raportu, fotografii itp.).

Wszystkie prace dotyczące Akcji Poszukiwawczych wykonują Członkowie Stowarzyszenia, nieodpłatnie, w miarę posiadanego czasu, który ze względu na zaangażowanie zawodowe bądź naukowe Członków jest ograniczony. To również ogranicza ilość podejmowanych działań.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami o Akcjach Poszukiwawczych lub zadawania pytań na adres: dosakwy@o2.pl

Generalnie tak! Zresztą trudno sobie wyobrazić, by osoba chcąca realizować swoje cele hobbystyczne w innej sferze, chciała wstępować do Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii. To tak, jakby zadeklarowany filatelista chciał realizować swe hobby w kółku wędkarskim. Oczywiście, możecie powiedzieć – nie jest to nie możliwe! Jasne. Myślę, że jest miejsce w Sakwie również dla osób, które chciałyby realizować z nami inną pasję, która byłaby powiązana z naszą działalnością. Np. filmowiec, reporter, który chciałby prowadzić zapisy, filmotekę czy inne formy dokumentowania naszych działań… Jak do tej pory jednak, stowarzyszenie w 100% składa się z przedstawicieli środowiska poszukiwaczy. Wśród nich nie brak studentów archeologii, co nas bardzo cieszy, ponieważ fakt ten stanowi światełko nadziei do poprawiania naszego wizerunku w oczach archeologów oraz daje szanse ściślejszej współpracy z tym środowiskiem.

Generalnie tak! Nie zapraszamy osób postronnych na Akcje Poszukiwawcze. Lista osób biorących udział w działaniach terenowych jest często załącznikiem do wniosku o pozwolenie na przeprowadzeni Akcji, kierowanego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ). Na liście tej znajdują się tylko Członkowie Sakwy i ewentualnie: osoby będące właścicielami terenu, które zgłosiły temat poszukiwań, a także osoby najbliższe, towarzyszące Członkom w danej Akcji. W Akcjach biorą też udział kandydaci na Członków podczas rocznego okresu próbnego, o czym pisaliśmy w odpowiedzi na pytanie „Kto może zostać Członkiem Sakwy?”.

Członkowie Sakwy decydują na Walnym Zgromadzeniu (WZ) o wyborze kolejnych działań Stowarzyszenia, przygotowują Akcje Poszukiwawcze i uczestniczą w ich realizacji. Członkostwo w Sakwie daje możliwość uczestniczenia w legalnych akcjach eksploracyjnych, a więc realizowanie pasji, jaka z różnych powodów (głównie prawnych) jest związana z wieloma prawnymi ograniczeniami. Oczywiście, jak wspomniano powyżej, Członkostwo wiąże się z dobrem ogólnym organizacji, co oznacza, ze w takim samym stopniu jak udział w Akcjach, oczekiwane jest od Członków ich przygotowanie (poszukiwanie, wybór tematu/hipotezy Akcji; opracowanie map, zakresu działań; zbieranie zgód na działanie terenowe od właścicieli terenu; pomoc w przygotowaniu dokumentacji wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie Akcji, składanego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ); podsumowanie działań, w tym opracowanie dokumentacji raportów, fotografii dla WUOZ itp.). Członkowie Sakwy wzajemnie przygotowują dla swojego grona kolejne działania terenowe, po czym – w momencie uzyskania pozwolenia – realizują grupowo założenia danej Akcji w terenie. O wynikach poszczególnych Akcji możesz przeczytać w relacjach zamieszczonych na naszej stronie (menu główne – „Nasze Akcje”). Zamieściliśmy także odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące Akcji Poszukiwawczych (w „Pytaniach i odpowiedziach”). Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszych działań.

Członkiem Stowarzyszenia Sakwa może zostać osoba pełnoletnia, która złoży na ręce Zarządu Sakwy stosowną deklarację członkowską popartą rekomendacją jednego z aktualnych Członków Stowarzyszenia. Deklarację taką rozpatruje Zarząd na swoim posiedzeniu. Najczęściej posiedzenie takie odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Sakwy (WZ). WZ odbywają się 1-2 razy w roku, zgodnie ze Statutem (tekst Statutu i innych podstawowych dokumentów dostępny w menu głównym, w zakładce „O Sakwie”). Kandydat na Członka musi być obecny na WZ, na którym rozpatrywana jest jego deklaracja członkowska. Zgodnie z postanowieniami z WZ w Św. Katarzynie, z jesieni 2010 r., kandydaci przyjmowani są na okres próbny, podczas którego uczestniczą już w Akcjach poszukiwawczych Stowarzyszenia. Po rocznym okresie próbnym Zarząd, na kolejnym WZ, podejmuje decyzję o ostatecznym przyjęciu danej osoby w poczet Członków. Wstępując w szeregi Sakwy, kandydat oświadcza, że zna treść i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia.

Więcej informacji na temat członkostwa znajdziesz w menu głównym, w zakładce „O Sakwie” -> „Członkostwo”.