Osoby zainteresowane wstąpieniem do Stowarzyszenia „Sakwa” informujemy, że Stowarzyszenie stawia sobie za cel wysoką jakość działania, co między innymi oznacza szczegółowy dobór Członków. Wywodzą się oni głównie z Forum www.pasja-eksploracja.pl gdzie dali się poznać jako osoby kompetentne, dojrzałe i oddane hobby, jakim jest prowadzenie poszukiwań śladów historii. Wzajemne poznanie ułatwia podjęcie decyzji o zaproszeniu w szeregi Stowarzyszenia. Dlatego też zdecydowaliśmy się ustalić następującą ścieżkę wstępowania w nasze szeregi:

1. Uzyskanie poparcia przynajmniej jednego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia „Sakwa” (Członek taki jest tzw. Członkiem wprowadzającym Kandydata w szeregi Stowarzyszenia). Bez poparcia Kandydata przez aktywnego Członka, wstąpienie w szeregi „Sakwy” nie jest możliwe;

2. Wypełnienie Deklaracji Członkowskiej – należy przesłać list lub mail na adres Stowarzyszenia (dane adresowe Stowarzyszenia na stronie „Kontakt”) z określeniem wstępnego zainteresowania Członkostwem. Deklaracja do wypełnienia wysyłana jest w odpowiedzi mailowo. Powinna być ona wypełniona odręcznie, podpisana i wysłana na adres pocztowy „Sakwy”, a więc listem, a nie w postaci skanu mailem. Razem z deklaracją kandydat powinien również przysłać list motywacyjny, informujący nas, dlaczego chce wstąpić do Stowarzyszenia i jak wyobraża sobie swoje działanie w naszej grupie.

3. Od momentu złożenia Deklaracji Członkowskiej, kandydat na Członka może uczestniczyć w Walnych Zebraniach (WZ) Stowarzyszenia, w ich części otwartej, służącej celom integracyjnym, dzięki czemu może poznać Członków Stowarzyszenia, zapoznać się z działalnością „Sakwy” od wewnątrz oraz zaprezentować się nam, co będzie podstawą późniejszej decyzji o przyjęciu w szeregi organizacji. Kandydat nie może uczestniczyć w debatach dotyczących organizacji Akcji Poszukiwawczych ani w samych Akcjach. Będzie to możliwe dopiero po podjęciu przez Zarząd decyzji o przyjęciu kandydata w poczet członków. O terminie WZ kandydaci informowani są mailowo na adres podany w Deklaracji Członkowskiej.

4. Obecność obowiązkowa na WZ, podczas którego zapada decyzja o przyjęciu kandydata w szeregi Stowarzyszenia; Kandydat dokonuje autoprezentacji na forum WZ, a także przedstawia swoje podejście do hobby, które chce rozwijać w szeregach „Sakwy”. Wypowiada się również na temat tego, jak wyobraża sobie swoje działanie w Stowarzyszeniu. Członek „Sakwy”, który wprowadza Kandydata również wypowiada się o zgłoszonej kandydaturze.

5. Podczas WZ, po prezentacjach kandydatów, Zarząd – na swoim posiedzeniu – rozpatruje złożone Deklaracje i podejmuje Uchwałę o przyjęciu bądź nieprzyjęciu nowych Członków, o czym informuje WZ po zakończeniu posiedzenia;

6. Kandydat, w przypadku podjęcia pozytywnej uchwały Zarządu, zostaje przyjęty w szeregi Stowarzyszenia na roczny okres próbny. Od tego momentu jest pełnoprawnym uczestnikiem działań Stowarzyszenia, a jego działania podczas okresu próbnego mają decydujący wpływ na ostateczną decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia.

7. Od przyjętej do Stowarzyszenia osoby pobierana zostaje przez Skarbnika wpłata „wpisowego” na pokrycie kosztów wydania legitymacji (obecnie 15,00 złotych, jednorazowo) oraz składki członkowskiej (obecnie 100,00 złotych/rok, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach do końca IV i końca VI) za pierwszy rok członkostwa, który jest rokiem podjęcia przez Zarząd Uchwały o przyjęciu w szeregi Stowarzyszenia, niezależnie od miesiąca przyjęcia. Przepisy te dotyczą również rocznego okresu kandydackiego. W przypadku przyjęcia kandydata w drugiej połowie roku, składka pobierana jest w momencie przyjęcia, razem z opłatą wpisową.

8. W rok po przyjęciu na roczny okres próbny zapada ostateczna decyzja o przyjęciu nowego Członka „Sakwy”. Nowi Członkowie otrzymują wtedy legitymację członkowską, która służy do legitymowania przez uprawnione służby w przypadkach kontroli prowadzonej na terenie legalnie zorganizowanych Akcji Poszukiwawczych Stowarzyszenia (np. Policję, pracowników Urzędów Ochrony Zabytków, Straż Miejską, Gminną itp.). Legitymacją posługują się Członkowie również w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami podczas organizowania Akcji Poszukiwawczych, a także w kontaktach z właścicielami terenów/obiektów w momencie pozyskiwania zgód na prowadzenie Akcji Poszukiwawczych (więcej o Akcjach Poszukiwawczych w zakładce „Najczęstsze pytania”). Legitymacja „Sakwy” nie służy do prowadzenia prywatnych, niezalegalizowanych działań poszukiwawczych, a jej niezgodne z prawem użycie przez Członka Stowarzyszenia może być podstawą do wyciągnięcia sankcji wobec niego.

Obowiązki i przywileje Członków.

Obowiązki i korzyści płynące z faktu wstąpienia do Stowarzyszenia określają Statut i Regulamin Wewnętrzny. Statut jest dostępny w menu głównym naszej strony. Treść regulaminu Wewnętrznego przesyłamy osobom składającym deklaracje członkowskie. Złożenie Deklaracji Członkowskiej jest tożsame z oświadczeniem, że oba te dokumenty (statut i regulamin) są znane kandydatowi na Członka i w przypadku przyjęcia w nasze szeregi będą one respektowane przez Członka Stowarzyszenia, wraz ze wszystkimi konsekwencjami określonymi w tych dokumentach. Oznacza to przede wszystkim bezwzględne poszanowanie prawa związanego z poszukiwaniami i nie wykorzystywanie faktu Członkostwa do celów prywatnych, tj. działania indywidualne. Członkostwo w „Sakwie” nie zwalnia nikogo ze znajomości i stosowania prawa obowiązującego na terenie RP. Nie oznacza m.in. możliwości swobodnych, indywidualnych działań poszukiwawczych. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w legalnych, wspólnie organizowanych akcjach, na podstawie uzyskanych zezwoleń, które odnoszą się do Stowarzyszenia, a nie pojedynczych osób.

Akcje poszukiwawcze są wynikiem wspólnego opracowania, od propozycji tematu akcji aż do uzyskania niezbędnych zezwoleń (właścicieli terenu/obiektu i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Dlatego też od Członków „Sakwy” oczekuje się zaangażowania w realizacje akcji od samego początku ich organizowania, w tym zbieranie pozwoleń w terenie, składanie wniosków do WKZ, ustalenia, dokumenty itp. Na corocznych posiedzeniach, podczas WZ Stowarzyszenia, zgłaszane są przez Członków i dyskutowane propozycje Akcji. Często jest to kontynuacja dyskusji prowadzonych na forum internetowym Stowarzyszenia na naszej stronie www. Dostęp do wewnętrznej części Forum mają tylko Członkowie Sakwy po zalogowaniu. Propozycje Akcji składane przez inne osoby mogą być również brane pod uwagę. Można przesyłać je na adres mailowy Stowarzyszenia, a o ich podjęciu decydować będą Członkowie podczas Walnego Zgromadzenia.

Kiedy przyjmowani są Członkowie?

Zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami przyjmowania Członków, decyzje Zarządu dotyczące przyjęcia nowych osób w szeregi Stowarzyszenia zapadają na Walnych Zebraniach (WZ) „Sakwy”. Zarząd każdorazowo podejmuje uchwałę, dotyczącą następnego terminu przyjmowania kolejnych Członków. Następny termin wyznaczony przez Zarząd na ostatnim WZ, w którym Zarząd rozpatrzy Deklaracje Członkowskie to wiosna 2015 r. (dokładna data i miejsce WZ zostanie podana Kandydatom, którzy złożą Deklaracje Członkowskie do tego czasu). Deklaracje Członkowskie można natomiast składać przez cały rok, co daje Kandydatom lepszą możliwość (dłuższy czas) na wzajemne poznanie się z Członkami Sakwy. Formularz Deklaracji Członkowskiej nie jest dostępny ze strony internetowej. Można go otrzymać po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretarzem „Sakwy” pod adresem e-mail: kontakt@sakwa.org. Prosimy przed złożeniem Deklaracji Członkowskiej zapoznać się z wymienionymi wyżej wymaganiami stawianymi nowym Członkom.