Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz ochrony i zachowania polskich dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania 
i popularyzacji tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) Podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionów Polski, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności – prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii. Oferowanie innym podmiotom pomocy w pracach eksploracyjnych, archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski;

b) Konserwację zabytków i eksponatów muzealnych oraz finansowe i osobowe wspieranie prac konserwatorskich – konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych – oraz renowację prac artystycznych;

c) Wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych przez Stowarzyszenie (lub z jego udziałem) badań archeologicznych i eksploracyjnych;

d) Zakup i przekazywanie do zbiorów muzealnych zabytków ruchomych i innych cennych przedmiotów związanych z historią i dziedzictwem narodowym regionu, na terenie którego działa dana placówka muzealna;

e) Podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy z podmiotami realizującymi podobne do Stowarzyszenia działania związane z historią regionów Polski, jej dokumentowaniem, eksploracją, w tym z instytucjami państwowymi, muzeami, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą;

f) Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, zgodną z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem;

g) Organizowanie imprez, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów i innych form informacji na temat historii miejsc, w których prowadzona jest działalność eksploracyjna Stowarzyszenia. Podejmowanie działań edukacyjnych, mających na celu zainteresowanie młodzieży historią regionów i kraju. Organizacja wydarzeń integracyjnych dla środowiska eksploracyjnego;

h) Kreowanie zespołów roboczych i struktur wspomagających realizację wspólnych projektów i programów, w tym wspólnych zespołów z partnerami instytucjonalnymi, mających na celu realizację wybranych celów Stowarzyszenia. Uczestnictwo w grupach konsultacyjnych, roboczych i celowych podejmujących działania zbieżne z celami i działaniami Stowarzyszenia;

i) Poznawanie prawa z zakresu archeologii i eksploracji w kraju i zagranicą oraz proponowanie właściwym krajowym organom zmian prawnych mających na celu harmonizowanie przepisów z rozwiązaniami istniejącymi w innych krajach. Uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę działalności eksploracyjnej, w tym także na forach internetowych zajmujących się problematyką eksploracji. Opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu eksploracji i przedkładanie ich odpowiednim podmiotom;

j) Rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań eksploracyjnych. Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej na temat eksploracji;

k) Udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej, organizowanych przez inne instytucje w kraju i za granicą;

l) Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie form kształcenia i doszkalania na rzecz członków Stowarzyszenia, w zakresie historii Polski i dziedzictwa kulturowego, a także metod archeologicznych i technik związanych z bezpieczną i zgodną z prawem działalnością eksploracyjną.